fbpx

Projektijuhtimine

 

ÕPPEKAVA: Ärikorralduse spetsialist, tase 5 RAKENDUSKAVA
Mooduli nimetus: ETTEVÕTTE JUHTIMISE TOETAMINE
Teema: Projektijuhtimine
Teema maht: 2 EKAP
Maht tundides: 52 tundi, sellest auditoorne töö 18 tundi (sh 2 arvestuse tundi ja 1 tagasiside tundi), iseseisev töö 34 tundi.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ettevõtte eesmärkide ja tegevuste toetamise ning ressursside kavandamisega, arvestades vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid.

Mooduli õpiväljund antud teema raames

 • Mõistab projektide koostamise loogikat, lähtudes juhendmaterjalidest ja õigusaktidest.
 • Planeerib projekti ressursid, rakendades projektipõhist arvestussüsteemi.
 • Orienteerub projekti aruandluses lähtudes projektidele esitatavatest nõuetest

Teema hindamiskriteeriumid

 • Koostab korrektses keeles kasutades arvutiprogramme meeskonnatööna projekti kavandi vastavalt juhendmaterjalidele ja õigusaktidele
 • Koostab projekti eelarve lähtudes kulude abikõlblikkusest kasutades tabelarvutus- või projektitarkvara.
 • Rakendab ressursside planeerimisel projektipõhist arvestust ja sobivat tarkvara
 • Annab hinnangu võimalikele riskidele projekti kavandist ja kriteeriumidest lähtuvalt
 • Koostab projekti lõpparuande vastavalt juhendmaterjalidele ning õigusaktidele
 • Analüüsib ja esitleb projekti ressursside kasutamist lähtuvalt projekti lõpparuandest

Teema auditoorse õppetöö ajakava ja alateemade loetelu

Jrk nr Maht tundides Alateema ja sisu lühikirjeldus Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid
1 3 Juhtimisterminoloogia.
Projekti määratlemine ja idee analüüsimine.
esse Rühmatööd
2 2 Projekti tegevuste ja ressursside planeerimine. Koostab korrektses keeles kasutades arvutiprogramme või projektitarkvara projekti kavandi vastavalt juhendmaterjalidele. Situatsioonülesanded
3 2 Projekti koordineerimine ja juhtimine. Lahendab probleemülesande projektipõhise tegevuse ja tavatöö erinevustest. Rühmatööd
4 2 Projekti lõpetamine ja tulemuste hindamine. Annab hinnangu ja selgitab võimalikke probleeme/riske projektikavandis toodud tegevustest ja kriteeriumitest lähtuvalt. Esitlused
5 2 Rahastamismudelid. Annab hinnangu võimalikele riskidele projekti kavandist ja kriteeriumidest lähtuvalt. Loeng
6 2 Projekti kulueelarve ja rahavoogude juhtimine. Koostab projekti eelarve lähtudes kulude abikõlblikkusest kasutades tabelarvutus- või projektitarkvara. Situatsioonülesanded
7 2 Projekti kajastamine raamatupidamises. Esitleb , analüüsib ja annab hinnangu projekti ressursside kasutamisest, lähtuvalt projekti lõpparuandest. Esitlused
8 2 Arvestus.
9 1 Arvestuse järgne tagasiside.

Teema iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Iseseisev töö kokku 34 tundi.

Jrk nr Orienteeruv maht tundides Iseseisva töö sisu lühikirjeldus Kontroll
1 2 Juhtimisterminoloogia. esse
2 2 Projekti määratlemine ja idee analüüsimine. Rühmatööd, Esitlused
3 14 Koostab projekti eelarve lähtudes kulude abikõlblikkusest kasutades tabelarvutus- või projektitarkvara. Projekti kulueelarve ja rahavoogude juhtimine. EAS tabel Rühmatööd, Esitlused
4 16 Koostab projektikavandi, esitleb, analüüsib ja annab hinnangu projekti ressursside kasutamisest. Gantter for Google drive. Rühmatööd, Esitlused
5 2 Projekti riskide analüüs Gantter for Google drive. Rühmatööd, Esitlused
Teema auditoorsest õppetööst kohustuslik osavõtt
Osalemine vähemalt 75% auditoorsest õppetööst. Järelvastamine toimub vastavalt kokkulepitud aegadele, mis on välja toodud ÕIS-is.

Teema hinde kujunemine
Teemat hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöös osalemine, erinevate praktiliste tööde, ülesannete, analüüside esitamine lävendi tasemel.

Teema õppematerjalid
Kohustuslikud õppematerjalid

 • Loengumaterjalid (ÕIS-is)
 • Projektijuhtimise käsiraamat Äripäeva kirjastus 1999
 • Perens, A. Projektijuhtimine Külim 1999, 2002
 • Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat. (2000) [http://www.siseministeerium.ee/300]
 • Projektijuhtimine Äripäeva kirjastus 2005
 • Projekti- ja protsessijuhtimise käsiraamat Äripäeva käsiraamat 2013
 • Raamatupidamise Toimkonna juhend 12

Veebiallikad
Abikõlblike kulude määramise üldised tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/108122010015
Projektijuhi assistent, 5 tase kutsestandard www.kutsekoda.eeSoovituslikud õppematerjalid