fbpx

Ettevõtlus ja Äriplaani koostamine

 

ÕPPEKAVA: Väikeettevõtja 5 tase õppekava
Mooduli nimetus: Äritegevuse kavandamine ja käivitamine
Teema: Ettevõtlus ja Äriplaani koostamine
Teema maht: 5 EKAP
Maht tundides: 130 tundi, sellest auditoorne töö 42 tundi (sh 2 arvestuse tundi ja 3 tagasiside tundi), iseseisev töö 88 tundi.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime väikeettevõtte äritegevuse kavandamise ja käivitamisega, lähtudes ettevõtte eesmärkidest

Mooduli õpiväljund antud teema raames

Koostab äriplaani, lähtudes ettevõtluskeskkonnast ja äriideest

Teema hindamiskriteeriumid

 • koostab äriplaani ja valib sobiva ettevõtlusvormi, tuginedes majanduskeskkonna analüüsile ning arvestades sihtturgu, kulu- ja tuluprognoosi ning riske
 • kavandab ettevõtte struktuuri ja tööprotsessid, arvestades äriplaani ning ettevõtte põhi- ja tugiprotsesside eripära analüüsib meeskonnatööna ettevõtte asutamise erinevaid võimalusi ja viise, lähtudes õigusaktidest
 • loob ja vormistab, sh praktikal äritegevuse alustamiseks vajalikud dokumendid eesti ja inglise keeles, lähtudes
 • äriseadustiku nõuetest ja äriplaanist ning kasutades erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi
 • valmistab ette ettevõtte tegevuse lõpetamise, arvestades õigusaktide nõuetega
 • analüüsib meeskonnatööna, sh praktikal ettevõtte töö ja teeninduskeskkonda lähtuvalt tootest
 • kirjeldab, sh praktikal finantsjuhtimise põhimõtted vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele

Teema auditoorse õppetöö ajakava ja alateemade loetelu

Jrk nr Maht tundides Alateema ja sisu lühikirjeldus Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid
1 2 Äriidee loomine meeskonnas Äriidee loomine meeskonnas Praktiline töö
2 2 Äriidee täpsustamine, Idee uudsus ja erilisus Äriidee täpsustamine, Idee uudsus ja erilisus Praktiline töö
3 8 CANVA ärimudel CANVA ärimudel Praktiline töö
4 2 Äriplaani struktuur. Äriplaani koostamise põhimõtted. Äriplaani struktuur. Äriplaani koostamise põhimõtted.
5 2 Visioon, missioon ja eesmärgid Visioon, missioon ja eesmärgid Praktiline töö
6 2 Ärikeskkonna analüüs, SWOT analüüs Ärikeskkonna analüüs, SWOT analüüs Praktiline töö
7 2 Turu analüüs, kliendid Turu analüüs, kliendid Praktiline töö
8 2 Turundusplaan Turundusplaan Praktiline töö
9 2 Konkurents Konkurents Praktiline töö
10 2 Personal ja juhtimine Personal ja juhtimine Praktiline töö
11 2 Finantsplaneerimine Finantsplaneerimine Praktiline töö
12 2 Riskianalüüs Riskianalüüs Praktiline töö
13 2 Toetused ja laenud, struktuurifondid Toetused ja laenud, struktuurifondid Loeng
14 5 Finantseerimisallikad, omafinantseerimine, toetused, laenud Finantseerimisallikad, omafinantseerimine, toetused Praktiline töö
15 2 Arvestus. Praktiline töö- äriplaani koostamine ja vormistamine ning selle esitlemine
16 3 Arvestuse järgne tagasiside.

Teema iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Iseseisev töö kokku 88 tundi.

Jrk nr Orienteeruv maht tundides Iseseisva töö sisu lühikirjeldus Kontroll
1 30 Äriplaani koostamine ja vormistamine ning selle esitlemine Praktiline töö
2 10 Ettevõtte struktuuri ja tööprotsesside kavandamine Praktiline töö
3 10 Ettevõtte asutamise võimaluste analüüs ja selle esitlus Praktiline rühmatöö
4 10 Äritegevuse alustamiseks vajalike dokumentide vormistamine eesti ja vene keeles Kompleksülesanne
5 10 Valitud ettevõtte finantsjuhtimise kirjeldamine ja esitlemine Praktiline töö
6 Ettevõtte väärtusahela ja erinevate
Koostöövõrgustike analüüsimine
Kompleksülesanne
Teema auditoorsest õppetööst kohustuslik osavõtt
Osalemine vähemalt 75% auditoorsest õppetööst. Järelvastamine toimub vastavalt kokkulepitud aegadele, mis on välja toodud ÕIS-is.

Teema hinde kujunemine
Hindamise eelduseks on seminaridel ja aruteludel osalemine, iseseisvate tööde esitamine taasesitatavas vormis, rühmatööde kokkuvõtete koostamine ja esitlemine ning praktikaaruande koostamine. Aine hinne kujuneb kirjalike tööde ja analüüside ning raportite esitamise ning kompleksülesannete sooritamise ja rühmatööde kokkuvõtete esitlemise alusel.

Teema õppematerjalid
Kohustuslikud õppematerjalid

 • Arrak jt., Majanduse ABC, Avatar grupp, Tartu, 2002.a.
 • Arrak jt. Eesti Majandus, Avatar Grupp, Tartu, 2008.a.
 • Igaühele Majandusest, Koolibri, 2013.a.
 • M. Pramann Salo Ettevõtluse alused, , ILO, 2005.a.
 • Ideest eduka ettevõtteni. Õppematerjal. Tallinn: SA Innove, 2008.
 • V.Türk, Turumajanduse alused, Tartu Ülikool, Tartu, 1997.a.
 • J. Liigand, Ettevõtte riskid, äratundmine ja maandamine, Äripäeva Kirjastus, 2005.a.
 • R. Cinnamon jt., Kuidas mõista ettevõtte finantse, Äripäev, 2011.a. Teearu, A, Krumm, E. Ettevõtte finantsjuhtimine, Pegasus, Tallinn 2008
 • Zirnask, V., Finantsturud, Tartu 2004
 • http://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ettevotte-asutamine/
 • http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/ettevotlusega-alustamine/ettevotlusvormid-ja-alustamise-viisid
 • http://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/ettevotluse-alustamise-toetus
 • http://www.struktuurifondid.ee/millele-saab-toetust/