fbpx

Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias

 

Keel – vene

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • mõistab sotsiaalmeedia tarbijakäitumise eripärasid ja rakendab neid teadmisi organisatsiooni ärieesmärkide saavutamiseks, kasutades sh. Facebooki ja Instagram,
 • hindab kriitiliselt sotsiaalmeedia alast potentsiaali turunduskommunikatsiooni kontekstis ja vajadusel valib vastavaid kanaleid,
 • planeerib ja koostab sotsiaalmeedia kampaaniaid lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja analüüsib neid,
 • rakendab elementaarseid online turunduse analüüsimise ja monitoorimise rakendusi, tarkvarasid ja tööriistu,
 • koostab Facebooki sisustrateegiat lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest.

Sihtrühm

Ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, kelle ülesandeks on ettevõtte sotsiaalmeedia kanalite haldamine või soovivad luua organisatsioonile erinevaid kanaleid, kuid on vastava ettevalmistuseta või pole oskused piisavad kaasaegsete võimaluste kasutamiseks.

Õppe alustamise nõuded

Kursus eeldab arvutikasutusoskust kesktasemel, sotsiaalmeedia kontode olemasolu ja esmast kogemust nende kasutamisel.

Õpiväljundid

Turundus ja kommunikatsioon: kommunikatsiooni- ja turndusspetsialistid valdkonnaspetsiifilised digioskused – erinevate sotsiaalmeediakanalite kasutusoskus, sh reklaamindus ja auditooriumi käitumise jälgimise/suunamise vahendid/tööriistad.

Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 60
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis). 24

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 16

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 20

Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded

Õppe sisu:

Auditoorne õpe:

 • Sotsiaalmeedia, eripärad ja kanalid, mis on alustamisel oluline 4 h
 • Facebook, Instagram – mis on loomisel oluline 4 h
 • Brändi loomine sotsiaalmeedias 4 h
 • Tehnilised abivahendid ja tööriistad 2 h
 • Reklaamine sotsiaalmeedias – Facebooki retargeting, custom audience, pixel jms 2 h
 • Äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias – teenuste väärtus, pakkumine, hinnastamine. Kuidas alustada oma teenusega 8 h

Praktiline töö:

 • Praktiline kanali loomine 6 h
 • Tehnilised abivahendid ja tööriistad 4 h
 • Reklaamine sotsiaalmeedias – Facebooki retargeting, custom audience, pixel jms 6 h

Iseseisev töö:
Ettevõtte sotsiaalmeedia kanaliga alustamine, ehitamine ja analüüsimine. Esitlused ja tagasisidestamine toimuvad viimasel koolituse toimumise korral (20 h)

Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitused toimuvad oma arvutiga klassides, kus on õppetöö läbiviimiseks vajalik tehnika ja tarkvara. Auditooriumides on nii dataprojektor kui ka WIFI kasutamise võimalus. Ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Kohustuslikud õppematerjalid
1. Õpetaja koolituseks loodud loengumaterjalid, loengutes täiendavalt jagatud artiklid jm materjalid
2. „Internet sinu sees“. Elford Press (2018). Gopi Kallayil
3. „Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital“. 2017. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
4. „Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех“. 2019. Дмитрий Кот
5. „Комьюнити-менеджмент. Стратегия и практика выращивания лояльных сообществ“. Влад Титов

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.

Kursusel osalejale on kohustuslik osalusmäär õppetundidest vähemalt 70%.

Hindamismeetodid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise kanalite kavandamise, ehitamise ja erinevate kanalite analüüsimise alusel. Kanalite esitlused ja tagasisidestamine toimuvad koolituse viimasel korral.

Hindamiskriteeriumid:
Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui õppija

 • arvestab erinevate kanalite loomisel nende toimimise põhimõtetega ja rakendamise erinevate võimalustega,
 • kasutab online turunduse analüüsimisel ja monitoorimisel sobivaid tarkvarasid ja tööriistu,

Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse.