fbpx

Turunduskommunikatsioon

 

ÕPPEKAVA: Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Mooduli nimetus: TURUNDUSTEGEVUSE JA MÜÜGITÖÖ KORRALDAMINE
Teema: Turunduskommunikatsioon
Teema maht: 2 EKAP
Maht tundides: 52 tundi, sellest auditoorne töö 18 tundi (sh 2 arvestuse tundi ja 2 tagasiside tundi), iseseisev töö 34 tundi.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime turundustegevuse ja müügitöö korraldamisega, lähtudes ettevõtte eesmärkidest

Mooduli õpiväljund antud teema raames

Toetab turundustegevust vastavalt ettevõtte eesmärkidele.

Teema hindamiskriteeriumid

 • koostab meeskonnatööna ettevõtte turunduskommunikatsiooni plaani, lähtudes vajadustest ja võimalustest
 • analüüsib meeskonnatööna, sh praktikal tootearenduse- ja disaini protsesse, arvestades turu arenguid ning kliendi vajadusi ja ootusi
 • uuendab, sh praktikal toodete ja teenuste teavet ning müügi ja turuinfot, kasutades erinevaid andmeallikaid vastavalt
 • ettevõtte vajadusele eesti ja vene keeles.

Teema auditoorse õppetöö ajakava ja alateemade loetelu

Jrk nr Maht tundides Alateema ja sisu lühikirjeldus Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid
1 2 Turunduskommunikatsiooni olemus Analüüsib reklaamid Rühmatöö
2 2 Kommunikatsiooni protsess Analüüsib kommunikatsiooni protsess (AIDA) Esitlused
3 2 Promotsiooni vormid Loeng
4 2 Promotsioonistrateegiad Valmistab ette ettevõtte turunduskommunikatsiooni plaani Rühmatöö
5 6 Oma ettevõtte reklaami koostamine Kogub infot tootearenduse- ja disaini protsessi kohta (CANVA) Praktiline töö
8 2 Arvestus.
9 2 Arvestuse järgne tagasiside.

Teema iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Iseseisev töö kokku 34 tundi.

Jrk nr Orienteeruv maht tundides Iseseisva töö sisu lühikirjeldus Kontroll
1 8 Analüüsib reklaamid Rühmatöö
2 8 Analüüsib kommunikatsiooni protsess (AIDA) Esitlused
3 8 Valmistab ette ettevõtte turunduskommunikatsiooni plaani Rühmatöö
4 10 Oma ettevõtte reklaami koostamine Praktiline töö
Teema auditoorsest õppetööst kohustuslik osavõtt
Osalemine vähemalt 75% auditoorsest õppetööst. Järelvastamine toimub vastavalt kokkulepitud aegadele, mis on välja toodud ÕIS-is.

Teema hinde kujunemine
Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja õppetundides osalemine.
Mooduli hinne kujuneb Hindamise eelduseks on praktiliste tööde sooritamine, kus õppija analüüsib erinevaid turunduses esilekerkivaid situatsioone, koostab ülevaateid ning presenteerib neid. Rühmatööd, esitlused – hinnang toodete vastavusele kliendi ootustele, turunduskommunikatsiooni plaani koostamine, tootearendus- ja disaini protsessi analüüs – Praktiline töö

Teema õppematerjalid
Kohustuslikud õppematerjalid

 • Loengumaterjalid (ÕIS-is)
 • Aken A,. „Firma pidu“ Äripäeva Kirjastus 2006
 • Arvola R., „Turunduskommunikatsioon“, Külim 2002
 • Jantsch J., „Soovitusmootor. Kuidas panna äri end ise turundama“ Äripäev 2012
 • Kotler P. „Kotleri turundus“ , Pegasus 2007
 • Kotter J.P., Whitehead L.A., „Ideemüük“ Äripäev 2011
 • Kuusik A.jt. „Teadlik turundus“ Tartu Ülikool 2011
 • Soone I., „Kliendilojaalsuse kuldraamat“ Äripäev 2010
 • Stull C.jt., „Õigel lainel. Äritõed, mis eristavad turuliidreid ebaõnnestujatest“ Äripäev 2009
 • Tammemägi T., „ Incoterms 2010“ EMI EWT Ida-Lääne Koolituskeskuse AS 2010
 • Vihalem A., „Turunduse alused“, Külim 2008
 • Underhill P., „Miks me ostame“ Eesti Ekspressi Kirjastus 2006
 • Marketingi Instituut www.mi.ee
 • Ekke Lainsalu www.myygiproff.ee Soovituslikud õppematerjalid

Veebiallikad
• www……………..
• www………………….