fbpx

Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine

 

ÕPPEKAVA: Turundusspetsialist 5 tase õppekava
Mooduli nimetus: Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine
Teema: Turunduse alused ja tarbija ostukäitumine
Teema maht: 4 EKAP
Maht tundides: 104 tundi, sellest auditoorne töö 38 tundi (sh 3 arvestuse tundi ja 3 tagasiside tundi), iseseisev töö 66 tundi.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane orienteerub millised on turundustegevuse eeldused ja millistel juhtudel ning missuguses ulatuses saab turundus luua lisaväärtust, rakendades turundussituatsioonides majandus-, juhtimise ja IT alaseid teadmisi ja oskusi.

Mooduli õpiväljund antud teema raames

 • Defineerib turunduse rolli väärtuste loomise protsessis klientidele ja omanikele, pakkudes neile sobilikke turundusalaseid võimalusi tagamaks ettevõtte järjepideva kasvu ja arengu.
 • Korraldab turundusuuringu turundusotsuste langetamiseks ning turunõudluse määratlemiseks, kogudes ja analüüsides vajalikku infot tarbijatelt, klientidelt ning avalikkuselt.
 • Mõistab, miks ja kuidas tarbijad teevad ostuotsuseid ning planeerib sellele tuginedes turundustegevust.
 • Määratleb sihtrühmad vastavalt tarbijate tarbimisharjumustest ja elustiilist.
 • Planeerib, teostab ja juhib turundusalast tegevust, kui konkurentsivahendit nii sise-, kui välisturgudel tegutsemiseks, vastavalt püstitatud turundusstrateegiale.

Teema hindamiskriteeriumid

 • Koostab lühiettekande turuvajaduste teemal tuginedes turukeskkonna konkurentsianalüüsi tulemustele, tarbijate ostukäitumisele ning ettevõtte võimalustele turunõudluse rahuldamiseks.
 • Selgitab väärtuspõhise segmenteerimise põhimõtteid, kasutades turukeskkonnast tulenevaid iseärasusi.
 • Viib läbi turundusuuringu, tehes argumenteeritud ettepanekuid vastavalt tarbijatelt, klientidelt või avalikkuselt kogutud informatsiooni põhjal, mille kogumiseks on kasutatud kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid uurimismeetodeid.

Teema auditoorse õppetöö ajakava ja alateemade loetelu

Jrk nr Maht tundides Alateema ja sisu lühikirjeldus Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid
1 4 Turunduse roll väärtuste loomise protsessis klientidele ja omanikele. Turunduskompleks. Turunduse terminoloogia Loeng
2 4 Klientide vajadused ning soovid. Turundusuuring turundusotsuste langetamiseks ning turunõudluse määratlemiseks. Praktiline töö – analüüsib erinevate kliendigruppide vajadusi, lähtudes ettevõtte toodete portfellist Rühmatööd
3 4 Turu segmenteerimine . Miks ja kuidas tarbijad teevad ostuotsuseid Analüüsib erinevate kliendigruppide vajadusi Esitlused
4 6 Tarbijate ostukäitumine. Analüüs vajalikku infot tarbijatelt. Situatsioonülesanded
5 4 Sihtrühmad vastavalt tarbijate tarbimisharjumustest ja elustiilist. Rühmatöö – annab hinnangu ettevõtte toodete vastavusele kliendi ootustele ning ettevõtte eesmärkidele, lähtudes näidisettevõtte toodete portfellist. Rühmatööd toode vastavusest kliendiootustele
6 4 Toote kolm tasandit . Toode ja toodetsükkel. Toodete portfell. Annab hinnangu ettevõtte toodete vastavusele kliendi ootustele ning ettevõtte eesmärkidele, lähtudes näidisettevõtte toodete portfellist Situatsioonülesanded
7 4 Hinnakujundus. Kogub hindade kujundamiseks vajalikke andmeid ja teeb ettepanekuid, võttes aluseks hinnakujunduse põhimõtted ja arvestades ettevõtte eripära. Situatsioonülesanded
8 3 Arvestus.
9 3 Arvestuse järgne tagasiside.

Teema iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Iseseisev töö kokku 69 tundi.

Jrk nr Orienteeruv maht tundides Iseseisva töö sisu lühikirjeldus Kontroll
1 10 Маркетинг терминология – контрольная работа. 30 мин/ весть курс
2 10 Определение ЦА – презентация 2 минуты
3 12 Маркетинговое исследование – опрос и презентация 3 минуты
4 12 Цена в маркетинге, групповая работа – презентация коллекций Rühmatööd, Esitlused
5 12 Разработка ценностного предложения – групповая работа 10 мин презентация
5 10 Toodete portfelli analüüs. групповая работа
Teema auditoorsest õppetööst kohustuslik osavõtt
Osalemine vähemalt 75% auditoorsest õppetööst. Järelvastamine toimub vastavalt kokkulepitud aegadele, mis on välja toodud ÕIS-is.

Teema hinde kujunemine
Hindamise eelduseks on praktiliste tööde sooritamine, kus õppija analüüsib erinevaid turunduses esilekerkivaid situatsioone, koostab ülevaateid ning presenteerib neid.

Teema õppematerjalid
Kohustuslikud õppematerjalid

 • Loengumaterjalid (ÕIS-is)
 • Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. / Ф. Котлер. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.
 • Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляев. — 2-е изд., М.:НОРУС, 2007.
 • Маркетинг: учебник / С.В. Захаров, В.И. Павленко, Б.Ю. Сербиновский. — Ростов н / Д.: Феникс, 2007.
 • Маркетинг: учебное пособие / С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов. — 5-е изд. — Ростов н / Д.: Феникс, 2007
 • Основы маркетинга: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева, С.А. Алиев. — М.: Издательство «Экзамен», 2005.
 • Vihalem, A. Turunduse alused. Külim, 2008

Soovituslikud õppematerjalid

 • Bearden, W.O., Ingram, T.N. Marketing Principles and Perspectives. USA, 2007
 • Kotler, P. Marketing Essentials, USA, 1984
 • Kotler, P. Marketing Management. USA, 2003
 • Jobbes, D.,Fahy, J. Foundations of Marketing UK, 2003
 • Stone, M., Desmond, J. Fundamentals of Marketing. USA, 2007
 • Vihalem, A. Turg Toode Tarbija. Külim 1997
 • Vihalem, A. Hind Müük Reklaam. Külim 1996